* Hier vindt u alle ANBI informatie van de Protestantse gemeente te Den Burg  (7-2023)

Protestantse gemeente Den Burg-Texel     
RSIN nummer: 824135374  K.v.K nummer: 76393739       website: https://www.pkndenburg.nl/
Contactgegevens:  Protestantse Gemeente Den Burg-Texel Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg,
                               tel 0222-316686, e-mail: scriba.pkn.denburg@texel.com

 Diakonie van de Protestantse gemeente Den Burg 
 
(RSIN nummer: 824135453)

ANBI-Jaarverslag 2022 (03-2023)

De kerkenraad bestaat begin 2022 uit 16 personen: 5 ouderling-kerkrentmeesters waarvan 1 voorzitter van de kerkenraad is, 1 kerkrentmeester en 1 bouwkundig adviseur, 5 ouderlingen, 4 diakenen en 2 diakenen-met bijzondere opdracht, predikant Wikke Huizing en een scriba. We nemen in augustus afscheid van voorzitter en lid van College van Kerkrentmeesters Jan Vonk en pastoraal werker Jessica Heetebrij. In november nemen we afscheid van (jeugd)ouderling Mieke Druif. Een nieuwe diakenen en ouderling-kerkrentmeester doen hun entree. De gemeente heeft 241 belijdende leden, 191 doopleden. In totaal dus 432 leden verdeeld over zogenoemde 406 pastorale eenheden.

De gebruikelijke besluiten zoals goedkeuring begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster en predikantenrooster zijn ook dit jaar genomen. Qua predikantenrooster bedanken we Hillie Oosterhof voor haar adequate en geduldige werk en Carla Bakker voor alle betalingen aan de (gast)predikanten.

Impuls Pastoraal werk
Tijdens meerdere kerkenraadsvergaderingen en een gemeenteavond wordt nadrukkelijk gesproken over Pastoraal werk. Wanneer is pastoraal werk voldoende en wat verstaan we daaronder. Het is onmogelijk hier een sluitende definitie met aantal bezoeken te maken. Ook bezoek van gemeenteleden onderling en wijkbijeenkomsten vallen onder pastoraal werk. Vanaf 2020 hebben we een pastoraal werker die samen met de predikant en de ouderlingen aandacht aan pastoraat geven. Het budget voor drie jaren loopt in februari 2023 af, zodat er besloten moet worden hoe hiermee verder te gaan. We ervaren verbetering op pastoraat hetgeen ook komt door de extra uren die zijn ingezet. Vanuit pastoraal oogpunt willen we wel verder maar de juridische regels hebben financiŽle consequenties omdat we het tijdelijk contract in een dienstverband moeten omzetten. De financiŽn geven de doorslag dat besloten wordt hier niet verder mee te gaan. We zijn weer op onze vrijwilligers en predikant aangewezen. Maar gelukkig blijft het onderling naar elkaar omkijken in de gemeente.

(Energie)armoede

De kosten stijgen als gevolg van hogere energienotaís en inflatie. We maken ons zorgen over mensen die financieel niet meer rondkomen. Hoe herkennen we signalen? Een aantal keren schrijven we hierover in het kerkblad en nodigen we mensen uit contact met ons op te nemen als ze hulp wensen.

Alle informatie blijft vertrouwelijk. Texelbreed wordt er een organisatie opgericht voor donaties en verzoeken om financiŽle steun. Kerk en Minima en Broodnodig worden door deze organisatie veelvuldig geraadpleegd. We blijven alert of er openbare ruimten zijn waar mensen naar toekunnen om warm te zitten. Ook voor ons als kerk is de stijging van kosten zorgelijk. De kerk is tot maximaal 18 a 19 graden Celsius te verwarmen.
 

Erediensten
Het blijkt dat we voor diverse liederen licenties moeten kopen. We besluiten dat een aantal licenties niet wordt aangeschaft met als consequenties dat een aantal liederen niet gezongen mogen worden. Omdat we de diensten uitzenden, zijn we hier extra alert op.

Bouwwerkzaamheden
De grote verbouwingen zijn achter de rug. Er volgt nog een aantal kleinere klussen zoals het plaatsen van een fietsenstalling. Veel uren zijn besteed aan het optimaliseren van beeld en geluid in de kerk. Gemeenteleden wordt gevraagd aan te geven of het geluid goed genoeg was. Vernieuwing van kabels lost een groot probleem aan storingen op. In april werden de tentoonstelling en de audiotour formeel geopend en waren de verbouwing in De Burght en De Schakel te bezichtigen.Een aantal evenementen vindt plaats.

Samenwerking met de andere  kerkelijke gemeenten
Naar aanleiding van de oorlog in OekraÔne stemmen we af of we als gezamenlijke kerken ondersteuning moeten geven. Gezien het groot aantal initiatieven enerzijds op Texel en anderzijds door de afzonderlijke gemeenten zelf, komt hierop geen gezamenlijke actie.

Er volgt een besluit over de collecten  van de gezamenlijke startzondag: de collecte is voor een doel dat door de startzondagcommissie wordt bepaald. Bij de uitgang komt een bus voor vrijwillige bijdrage ten behoeve van bekostiging van de onkosten. Besloten wordt niet langer te vragen naar versterking vanuit de andere gemeenten voor de Raad van Kerken. Het huidige bestuur zal samen met het TexelsTheologen Convent 2 gezamenlijke diensten verzorgen en zo nodig activiteiten begeleiden.

Na een uitleg van de voorzitter van Waal-Koog-Den Hoorn volgen samenwerkingsafspraken. Drie kerkrentmeesters zullen bij de kerkrentmeester vergaderingen van Waal-Koog-Den Hoorn aanwezig zijn. En ondersteuning bij LRP wordt aangeboden.

Actuele zaken
Meegedaan wordt aan de interviews van de burgerlijke gemeente hoe het vrijwilligerswerk versterkt kan worden. De Plaatselijke Regeling wordt qua maximum aantal ambtsdragers aangepast aan het minimum van de kerkorde. Ook de regeling voor verkiezingen wordt aan een praktische uitwerking aangepast, door de procedure te vereenvoudigen met behoud van mogelijkheden van bezwaar. En de regeling van onkostenvergoeding wordt geactualiseerd. De diaconie is trots op het aantal collecten dat elke keer weer wordt ontvangen. De diaconie heeft gedoneerd aan diaconaal werk vanaf lokaal tot wereldwijd en diaconale noodhulp. Financieel is er nog steeds sprake van een gezonde begroting.  Marjan Nicolay-Mosk

                                                                         
Beleidsplan
(2015-2021)
Centraal staat dat we een gemeente van Geloof, Hoop en Liefde willen zijn. Binnen die visie willen we een gastvrije, open en laagdrempelige gemeente voor gemeenteleden en gasten zijn.
Het kerkenwerk zal zich niet beperken tot degene die lid van de kerkelijke gemeente zijn.
Waren we voorheen nog een verzorgende gemeente, inmiddels zijn we meer een ontmoetende gemeente.
Wij vinden het noodzakelijk een toekomstbestendige gemeente te zijn. Zowel binnen Den Burg als eilandelijk breed. We staan open voor verdere samenwerking met de andere protestantse gemeenten op Texel.
In dit kader staan we ook open voor competenties / werktijd van predikanten en pastoraal werkers met en van de andere protestantse gemeenten op Texel te delen. Daar waar samenwerking een meerwaarde kan hebben voor ons kerk-zijn, zullen we daar invulling aan geven.
Wij willen een gemeente zijn waar een ieder zich thuis kan voelen en waar we (thema-gewijs) in principe gedurende de hele week bij elkaar kunnen komen. Belangrijk aandachtspunt hierin is de jeugd en het jeugdwerk op Texel.
Binnen het geloofsdenken is veel diversiteit aan denken en doen. Onze kerk wil aan deze diversiteit ruimte bieden.
Wij willen enerzijds vasthouden aan de tradities vieren, leren en dienen die wij als waardevol ervaren en waarvan de eredienst een kern-onderdeel is en waarin pastoraat en diaconaat en het toerusten en vormen van jong en oud, en dus het geloofsgesprek, onmisbaar zijn. Anderzijds voelen wij de noodzaak om te zoeken naar nieuwere vormen en willen we ruimte bieden voor nieuwe idee? en initiatieven. Een goede mix hiervan is een vereiste voor het voortbestaan van onze gemeente voor nu en de toekomst.

Het volledige beleidsplan vindt u hier....

Beloningsbeleid
De regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk is van toepassing http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Doelstelling
We willen een kerk van nu en voor de toekomst zijn. Dat betekent kort gezegd een kerkgemeente die in haar geloof vasthoudt aan waardevolle tradities maar ook oog heeft voor de maatschappij om haar heen en daar invulling aan wil geven. We willen met nieuwe activiteiten een kerk-naar-buiten zijn waar diverse doelgroepen zich thuis kunnen voelen, zonder dat ze zich perse binden aan de kerk.
We willen ons met name inzetten voor de jeugd op Texel, al dan niet kerkgebonden, opdat wij met ons Geloof ook hen een thuis kunnen bieden.

Predikant

In januari 2017 wordt Wikke Huizing als onze predikant bevestigd. Het is een prachtige dienst, waarin vele haar verwelkomen.
Er wordt met enige regelmaat een evaluatiegesprek gehouden: de uitkomsten is van beide zijden zeer positief.

Kerkrentmeesters
Veel goed werk is verricht om onze gemeente Privacy-proof te krijgen. Protocollen zijn gemaakt, verklaringen zijn bedacht en er is goed gecommuniceerd met de gemeente om de verklaring ondertekend te krijgen. Zo krijgen we zicht op wiens naam en beeld we in kerkbladen en dergelijke mogen weergeven.

 

 

 

 

Oude uurwerk gerenoveerd

 

Erediensten
Er is gesproken over de aanvangstijd. Besloten is dat deze 9.30 uur blijft.
Afgelopen jaar hebben er weer verschillende thematische diensten plaatsgevonden.

Classis

De classis wordt verruimd en er worden Ringen ingesteld.

FinanciŽle verantwoording jaarrekening CvK 2022  lees het rapport...........

Begroting 2023

Begroting 2023 PKN Den Burg

       

inkomsten

   

uitgaven

 

De Burght en Schakel

5.500

 

De Burght en Schakel

52.750

niet kerkelijke gebouwen

17.531

 

niet kerkelijke gebouwen

2.900

beleggingen en rente

966

 

kosten predikantsplaats

78.700

vrijwillige bijdragen

62.000

 

kerkdiensten + activiteiten

5.300

collectes

4.000

 

Quotum en bijdragen

6.200

giften

2.500

 

vergoedingen

8.800

bijdragen

6.800

 

beheer en administratie

12.300

bazaar, toren, kluitjes

15.000

 

bank/beleggingskosten

800

door te sturen collectes

250

 

door te zenden collecten

250

subsidies/sponsoring

29.767

     

totaal inkomsten

144.314

   

 

te kort

23.686

     
 

168.000

 

totaal uitgaven

168.000