Hier vindt u alle ANBI informatie van de Protestantse gemeente te Den Burg  (01-2021


Contactgegevens:
  Protestantse Gemeente Den Burg-Texel Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg,
                               tel 0222-316686, e-mail: scriba.pkn.denburg@texel.com

                                                                                 Bestuurssamenstelling eind 2019     
       
Kerkenraad:      
        5 Ouderlingen
        Jeugdouderling
        Ouderling scriba
        5 ouderlingen kerkrentmeesters
        5 diakenen

        Zij kiezen uit hun midden de voorzitter.
        Een van de ouderling-kerkrentmeesters is penningmeester

        Het college van kerkrentmeesters
        5 ouderlingen kerkrentmeester
        2 kerkrentmeesters


Beleidsplan
(2015-2021)
Centraal staat dat we een gemeente van Geloof, Hoop en Liefde willen zijn. Binnen die visie willen we een gastvrije, open en laagdrempelige gemeente voor gemeenteleden en gasten zijn.
Het kerkenwerk zal zich niet beperken tot degene die lid van de kerkelijke gemeente zijn.
Waren we voorheen nog een verzorgende gemeente, inmiddels zijn we meer een ontmoetende gemeente.
Wij vinden het noodzakelijk een toekomstbestendige gemeente te zijn. Zowel binnen Den Burg als eilandelijk breed. We staan open voor verdere samenwerking met de andere protestantse gemeenten op Texel.
In dit kader staan we ook open voor competenties / werktijd van predikanten en pastoraal werkers met en van de andere protestantse gemeenten op Texel te delen. Daar waar samenwerking een meerwaarde kan hebben voor ons kerk-zijn, zullen we daar invulling aan geven.
Wij willen een gemeente zijn waar een ieder zich thuis kan voelen en waar we (thema-gewijs) in principe gedurende de hele week bij elkaar kunnen komen. Belangrijk aandachtspunt hierin is de jeugd en het jeugdwerk op Texel.
Binnen het geloofsdenken is veel diversiteit aan denken en doen. Onze kerk wil aan deze diversiteit ruimte bieden.
Wij willen enerzijds vasthouden aan de tradities vieren, leren en dienen die wij als waardevol ervaren en waarvan de eredienst een kern-onderdeel is en waarin pastoraat en diaconaat en het toerusten en vormen van jong en oud, en dus het geloofsgesprek, onmisbaar zijn. Anderzijds voelen wij de noodzaak om te zoeken naar nieuwere vormen en willen we ruimte bieden voor nieuwe idee? en initiatieven. Een goede mix hiervan is een vereiste voor het voortbestaan van onze gemeente voor nu en de toekomst.

Het volledige beleidsplan vindt u hier....

Beloningsbeleid
De regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk is van toepassing http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Doelstelling
We willen een kerk van nu en voor de toekomst zijn. Dat betekent kort gezegd een kerkgemeente die in haar geloof vasthoudt aan waardevolle tradities maar ook oog heeft voor de maatschappij om haar heen en daar invulling aan wil geven. We willen met nieuwe activiteiten een kerk-naar-buiten zijn waar diverse doelgroepen zich thuis kunnen voelen, zonder dat ze zich perse binden aan de kerk.
We willen ons met name inzetten voor de jeugd op Texel, al dan niet kerkgebonden, opdat wij met ons Geloof ook hen een thuis kunnen bieden.

Predikant

In januari 2017 wordt Wikke Huizing als onze predikant bevestigd.
Het is een prachtige dienst, waarin vele haar verwelkomen.

Er wordt met enige regelmaat een evaluatiegesprek gehouden:
de uitkomsten is van beide zijden zeer positief.


Kerkrentmeesters
Veel goed werk is verricht om onze gemeente Privacy-proof te krijgen. Protocollen zijn gemaakt, verklaringen zijn bedacht en er is goed gecommuniceerd met de gemeente om de verklaring ondertekend te krijgen. Zo krijgen we zicht op wiens naam en beeld we in kerkbladen en dergelijke mogen weergeven.
Besloten wordt de Eindejaarscollecte te veranderen in Dankdagcollecte. De praktijk is dat er veel collecten aan het einde van het jaar worden gehouden, terwijl het al een dure maand is.

Kerkgebouwen
Bureau VIND uit De Koog heeft vier opties voor 'behoud van de kerk' voorgelegd, namelijk 1. Een kerk van geloof, hoop en liefde zonder ballast; 2. De open kerk; 3. Inzetten op behoud Religieus Erfgoed; 4. Inzetten op Religieus Erfgoed met hierop op de langere termijn samenwerking met de andere kerken op Texel. De kerkenraad kiest ? gepolst bij de gemeenteleden ? voor optie 3. In uitwerking op deze optie heeft VIND een projectplan voor verbouwing van De Burght (toilet- en keukenuitgifte voorziening), verlichting, geluid en permanente tentoonstelling gemaakt. Dat dient voor het aanvragen van subsidies.

In het verlengde  van de keuze over het advies van VIND, is concreet over de gebouwen besloten dat:

De Poort afgestoten mag worden,

?         De Schakel aan het Programma van Eisen moet voldoen, hetzij via verbouwing hetzij via nieuwbouw,

?         De Burght wordt voorzien van een koffiekeuken en toiletgroep,

?         Er geen vervangende ruimte voor erediensten hoeft te komen,

?         Er geen eigen pastorie hoeft te zijn.

 

Eind 2018 is gestart met het inventariseren van gebruiksmogelijkheden van De Poort om ons goed voor te bereiden op de onderhandelingen die ongetwijfeld komen gaan. Voor we nu weten wordt het complex in oktober 2020 verkocht.

Gelijktijdig startte de burgerlijke gemeente met een onderzoek naar de kerktorens: hoe kan het eigendom en beheer worden verbeterd. Hierin werken we nu samen.

Erediensten
We kiezen ervoor om de oude liedboeken en de zogenoemde blauwe mappen nog te houden. Voor diverse bijeenkomsten is het prettig hierover nog te kunnen beschikken.
Er is gesproken over de aanvangstijd. Besloten is dat deze 9.30 uur blijft.
Afgelopen jaar hebben er weer verschillende thematische diensten plaatsgevonden.

Classis

De classis wordt verruimd en er worden Ringen ingesteld. We bespreken de derde Consideratieronde en gaan met de voorstellen akkoord.

 Financiële verantwoording 2019

Begroting 2021

inkomsten     uitgaven   
gebouwen 9.500    gebouwen onderhoud 28.200
rente en verhuur vastgoed       17.800   predikant +preekvorziening 76.550
levend geld     kerkelijkwerker 33.000
vrijwillige bijdragen 65.000   kerkdiensten + activiteiten 4.350
collectes 4.000   Quotum en bijdragen 7.650
giften 4.000   vergoedingen 9.900
bijdragen 2.950   beheer en administratie 10.250
bazar,toren, kluitjes 20.000   bankkosten 1.200
door te zenden collecten 250   door te zenden collecten 300
subsidies/sponsoring 23.000      
saldo kerkhof 3.000      
  149.500      
te kort 21.900      
  € 171.400     € 171.400

Met ingang van januari 2017 is door de benoeming van Da. Wikke Huizing de in 2014 ontstane predikantsvacature voor 80% ingevuld. De predikant zal ook het beleid van kerk-naar-buiten vorm gaan helpen geven. Met de verkoopopbrengst van de pastorie aan de Wilhelminalaan zal gedurende vijf jaar de predikant door een pastoraal medewerker worden ondersteund om een impuls aan het pastoraat te geven. De professionele ondersteuning van het jeugdwerk wordt opnieuw opgezet. Het is mogelijk dat de eerder genoemde pastoraal medewerker ook de de ondersteuning van het jeugdwerk op zich gaat nemen.
Een en ander heeft geleid tot de benoeming van pastoraal medewerkster Mw, J.A. Heetebrij uit Burgerbrug die onze predikant met ingang van februari 2020 gaat ondersteunen.

De uitbreiding van de sanitaire voorzieningen en het realiseren van een (koffie)keuken in 'De Burght' zijn in het voorjaar van 2020 gerealiseerd om meer service te kunnen bieden aan het stijgend aantal concerten en andere uitvoeringen.

In het najaar van 2020 is begonnen met het moderniseren van het verenigingsgebouw 'de Schakel'. Bij een inspectie is gebleken dat er asbest was verwerkt in de plafonds van de begane groen en tussen verdieping. Deze is door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. Daarna heeft aannemer Pronk Bouw uit Warmenhuizen diverse kozijnen, deuren en plafonds aangebracht. De keuken is vervangen en er is een minder valide toilet gemaakt. Eind december waren de grootste veranderingen gerealiseerd.

Investeren in het energie neutraal maken van de gebouwen wordt voorbereid en zo mogelijk al gerealiseerd om de exploitatiekosten te beperken.
Alternatieve financieringsmogelijkheden voor het onderhoud van het monument 'De Burght' en het ontwikkelen van het kerk-naar-buiten beleid zijn samen met bureau VIND uit de Koog ontwikkeld. Dit bureau heeft tevens de opdracht gekregen om subsidies te verkrijgen bij diverse fondsen om een aantal verbeteringen in uit te voeren 'de Burght'. Een van de activiteiten  die zijn opgestart is het realiseren van een permanente tentoonstelling over het geloofsleven op Texel.