De geschiedenis van kerkgebouw de Poort (2020-2021)

Afscheid van De Poort (12-2020)
Op zondag 6 september is afscheid genomen van De Poort waar de dienst is begonnen. Tijdens de viering liepen we naar De Burght, namen belangrijke voorwerpen zoals avondmaalstel en doopvont mee naar hun nieuwe onderkomen en ronden de dienst daar af. Na afloop was er koffie met gebak. Van deze gebeurtenis is door onze kerkelijkwerker Jessica Heetebrij een filmpje gemaakt. De technische realisatie werd verzorgd door neef Lieuwe en vriend Rick die zich tot het uiterste hebben ingespannen om er iets leuks van te maken. U kunt de laatste dienst in de Poort voor de eerste keer of nogmaals meemaken via
het YouTube kanaal:
https://youtu.be/eldVr9_3Qms  

https://www.youtube.com/watch?v=eldVr9_3Qms&feature=youtu.be
Mw. Heetebrij wil met alle plezier het complete filmpje naar u mailen via WeTransfer. In dat geval is een mailtje naar: info@jessicaheetebrij.nl voldoende.

De dienst is ook als audio opgenomen en is  hier  te beluisteren. U krijgt waarschijnlijk niet zoveel te zien maar het bestand wordt wel afgespeeld.
De eerste 80 minuten (1:20 uur) zijn de opname van uit de Poort, daarna is er orgel muziek te beluisteren en speelt Johan Tromp op zijn doedelzak, vanaf 1:30 uur gaat de dienst verder vanuit De Burght.

---------------------------------------------

Verhuizing naar De Burght (9-2020)

Op 6 september 2020 is er afscheid genomen van het kerkgebouw De Poort in een dienst waarin belangrijke liturgische voorwerpen naar De Burght zijn verhuisd. Vanwege de coronapandemie was het verplicht om 1,5m afstand te houden tussen mensen die niet tot het zelfde huishouden behoren.

Dit beperkte het aantal beschikbare plaatsen aanzienlijk. Door de banken uit het centrale vak aan te laten sluiten op de banken in het noordelijke zijvlak ontstond een voldoende breed looppad en kon in de banken het maximaal mogelijke aantal plekken worden gerealiseerd. Wel moest steeds een rij ongebruikt blijven. Op de kraak (bovenverdieping achterin) waren ook 8 plekken voor 1 of 2 personen beschikbaar.

    

De dienstdoende ambtsdragers kregen een plek op het podium en zo was het kerkgebouw met 72 mensen volledig bezet, terwijl er onder ‘normale omstandigheden’ ruimte was voor 300 personen. Doordat bijna iedereen zich zoals gevraagd vooraf had aangemeld hoefden we niemand teleur te stellen. De stoel voor Elia, plek vrijgehouden voor onverwachte gasten, was zo beschikbaar voor een Duits echtpaar dat regelmatig gast is in onze gemeente.
De dienst was ook te volgen via het Lukaskastje en internet waar tijdens de dienst 35 luisteraars gebruik van maakten. De dienst is daarna nog door 40 luisteraars (opnieuw?) beluisterd.

     

Dominee Wikke Huizing ging voor in de afscheidsdienst en haalde herinneringen op over dopen, trouwerijen, belijdenissen en uitvaarten. Aan de hand van een recent opgegraven soeplepel en netjes gekafte boeken van de jongerenverenigingen ging ze in op het gereformeerde clubgevoel. In de vereniging was plaats voor lol, maar is ook serieus over het geloof gesproken, soms op het scherpst van de snede. De preek ging onder andere over Handelingen 7:48 ‘ Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt.’ Ook tijdens deze preek kwam organist Jan Kruithof van het orgel naar beneden om in de kerkzaal naast zijn vrouw mee te luisteren.

  

Bij de verhuizing zijn belangrijke liturgische voorwerpen meegenomen naar De Burght. Het jongste aanwezige gemeentelid Lars Duijzer nam in het lantaarntje van de kindernevendienst het licht van de Paaskaars mee. Zijn broers Sil en Rick droegen de kanselbijbel en de kinderbijbel en hun vader Jacob Pieter het kruis. Henk Keyser en Janny Vlaming namen het doopvont en de waterkruik mee. Eef Eelman het kanselkleed, Piet van Groningen de bloemen en Wil van Heerwaarden, Meta Blommers en Joey Troch het avondmaalstel, dat samen met het doopvont voor de tweede keer naar een ander kerkgebouw verhuisde. De tocht is begeleid door Johan Tromp met aangepaste muziek op de doedelzak. Nadat iedereen De Poort had verlaten draaide de voorzitter van de kerkenraad de deuren op slot.

Op de Groeneplaats passeerde de gemeente de dragers en vormde daarna een haag voor het kerkpad. De dragers liepen door deze haag het kerkgebouw in en stelden zich achterin op, terwijl de gemeenteleden hun plek innamen.

 

Daarna zijn de voorwerpen naar voren gebracht en op hun nieuwe plek geplaatst. Een deel van de voorwerpen blijven actief in gebruik, andere krijgen een plaats in de tentoonstelling over het religieuserfgoed op Texel. Het oude doopvont gemaakt door Yska blijft op de avondmaalstafel als plek waar de collectezakken op neer gelegd kunnen worden. Het avondmaalstel blijft op de tafel, wanneer er geen avondmaalviering is. De liturgische kleden en het oorspronkelijke HV-doopvont krijgen een functie in de tentoonstelling.
Voor het avondmaalstel en het doopvont was dit de tweede verhuizing.

 

Namens de kerkenraad, Erik van der Spek       Fotografie: Tineke Terpstra

-------------------------------------------------

     

"De Poort" kerk van Den Burg is nog een vrij jong kerkgebouw, is op 6 juni 1948 geïnstitueerd en is voortgekomen uit de gereformeerde kerk van Oosterend.

In 1948 durfden 50 gezinnen en 8 alleengaanden, verdeeld in 100 belijdende leden en 127 doopleden, het aan om de instituering aan te vragen. Al spoedig kwamen er plannen om een nieuwe kerk en pastorie te gaan bouwen, maar zo kort na de oorlog waren er nog heel veel beperkende bouwmaatregelen. Op 7 maart 1950 werden we erfgenaam van het gebouw van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband uit Oosterend en deze moest worden overgeplaatst naar Den Burg. Na een jaar touwtrekken met de burgerlijke overheid werd op 30 juli 1951 de eerste steen gelegd van het huidige kerkgebouw en op donderdag 21 februari 1952 om half acht 's avonds werd de kerk in gebruik genomen.

Als gemeente voelden wij ons heel rijk. Toch waren we een hulpbehoevende kerk. Dit heeft tot en met 1972 geduurd. In 1973 is onze steunaanvrage afgewezen en moesten we ons zelf bedruipen. Die uitdaging is door de gemeente aanvaard. Daarna kwamen plannen voor een nieuw gemeentecentrum en reeds in 1973 kon dit met geldelijke steun en man-vrouwkracht uit de gemeente, gerealiseerd worden. Op 7 juni 1998 mochten wij in een kerkdienst en daarna in een gezellige bijeenkomst in dankbaarheid gedenken dat onze gemeente vijftig jaar geleden zelfstandig is geworden.

De predikanten van onze kerk tot en met 2011:

A.F. Goedendorp

van 1950-1957

S. de Lange

van 1958-1962

P. Uidam

van 1963-1970

H.J. Douwes

van 1973-1979

R.J. Blaauw

van 1979-1984

J.J.T. Salakay

van 1985-1990

F.J. Daane

van 1993-1997

H.D. van Zessen en M.G.J. Roepers

van 1999-2003

J. Glazema

van 2006-2011


 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Kerkgebouw "de Poort", Elemert 1

De gereformeerde kerk te Den Burg is als kerkelijke gemeente gesticht door mensen die te ver van Oosterend woonden om twee maal per zondag de diensten aldaar bij te wonen.
Door Ds. A.A.v.d. Leer is men begonnen om ‘s avonds een dienst in Den Burg te houden. In gebouwtjes, zoals de voormalige kleuterschool aan de Waalderstraat en het gebouw van de Texelse fanfare en de garage van de fa. Boekel die eerst gebruikt werd door het Leger Des Heils en nu café-biljart “In de Grooten Slock” is, werden de diensten gehouden.
De gemeente is zelfstandig geworden op 6 juni 1948. Er waren al gauw plannen om zelf een nieuwe kerk te bouwen, maar in deze na-oorlogse tijd was het verkrijgen van een bouwvergunning een kwestie van geduld. Door het opheffen van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband was er een kerkgebouw over in Oosterend. Deze ongeveer 20 jaar oude kerk werd aan Den Burg geschonken. De kerk moest worden gesloopt, en alles wat gebruikt kon worden, zoals pannen, spanten, ramen, banken enz. kon in Den Burg weer voor de nieuw te bouwen kerk dienen.
In begin 1951 kwam alles in een stroom versnelling: vergunningen, materiaal e.d. kwamen snel af, en ook de grondaankoop van de Gemeente Texel was gauw geregeld. In de kerkenraadsvergadering van 3 april 1951 werd aan de fa. Jb. Drijver en Zn. de op dracht gegeven om een kerkge
bouw, pastorie en vergaderlokalen te bouwen aan de Elemert voor de som van f 79.400,00.
Op 30 juli 1951 is door de toenmalige predikant Ds. A.F. Goedendorp de eerste steen voor de kerk gelegd. Op 21 februari 1952 bij de opening van de nieuwe kerk zong de gemeente uit volle borst Ps. 105:2, Juicht, elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt den Hoogsten vreugde psalmen.
Eerst werd de gemeentezang begeleid op een groot harmonium, maar op 27 maart 1963 werd het kerkorgel, gebouwd door de fa. Fontein, ingewijd. Door de groei van clubs en verenigingen werd uitbreiding van ontvangst- en vergaderruimten noodzakelijk. In 1975 is met veel zelfwerkzaamheid van gemeenteleden aan een flinke uitbreiding gewerkt. De bijgebouwen heten nu “De Poort”. In de kerk, die plaats geeft aan 300 mensen, wordt twee maal per zondag dienst ge houden. Ook vinden er andere kerkelijke activiteiten plaats.
Zo kan de Gereformeerde Kerk te Den Burg in de 40 jaar van haar bestaan terugzien op veel zegeningen; ze kan trots zijn op een mooi geheel op een uniek plekje in Den Burg.