Samenwerking Protestantse gemeenten

19 februari 2017 gezamenlijke PKN kerkdienst (02-2017)
In een feestelijke gezamenlijke dienst wordt stil gestaan bij een historisch moment: De drie protestantse gemeenten op Texel ondertekenen de gemeenschappelijke regelingen.
Historisch? Ja, want alle drie kerkgemeenschappen erkennen dat men samen beter in staat is om in te gaan op bepaalde vraagstukken van deze tijd.
En deze samenwerking krijgt in deze feestelijke dienst inhoud door formeel vast te leggen wat we op dit moment al in een bepaalde vorm van samenwerking realiseren. U kent de dingen vast al wel die we samen doen, het kerkblad dat u nu in handen hebt, het jeugdwerk, het eilandelijk diaconaal project, enzovoort. Allemaal zeer nuttige samenwerkingsverbanden die in het verleden zo gegroeid zijn, maar die formeel nu bekrachtigd worden in een drietal gemeenschappelijke regelingen. Deze regelingen vormen een basis om het kerk-zijn op Texel te borgen en te intensiveren.
De dienst wordt gehouden in de Maartenskerk te Oosterend. Voorgangers zijn Ds. W. Huizing, Dhr. M.D. Kuiper en Ds. C.L. v.d. Broeke. Onderdeel van de dienst, die aanvangt om 10.00 uur, is het gezamenlijk vieren van het Heilig Avondmaal. Komt allen om te delen in dit historisch Texels PKN moment.
Jasper Wessels, Bart Scholten, Dirk, de Lugt, Paul, Stam, Jan Vonk, Erik van der Spek, Burret Olde.

Samenwerkende PKN Gemeenten  (10-2016)
Doordat nog niet alle noodzakelijke procedures doorlopen zijn kunnen jammer genoeg de samenwerkingsovereenkomsten tussen de drie Protestantse Gemeenten op Texel niet tijdens de startzondag worden ondertekend. De overeenkomsten beschrijven de huidige samenwerkingen en geven de ruimte om wanneer de kerkenraden dit willen in de toekomst op meer terreinen samen te gaan werken. Wellicht geeft de startzondag inspiratie voor onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen.
Dirk de Lugt, Paul Stam, Jasper Wessels, Bart Scholten, Jan Vonk, Burret Olde, Erik van der Spek

SaGe nieuws (09-2016)
Het ziet er naar uit dat tijdens de komende startzondag de samenwerkingsovereenkomsten tussen de drie Protestantse Gemeenten op Texel ondertekend kunnen worden. De kerkenraden bespreken binnenkort de laatste aanpassingen en de classis heeft ingestemd met de concepten. Met deze overeenkomsten worden in de eerste plaats alle bestaande samenwerkingen goed vastgelegd. Hiermee zijn de afspraken om samen te werken, bij onder andere preekvoorziening, jeugdwerk en kerkblad overzichtelijk vastgelegd. Alle betrokken weten zo wat de afspraken zijn, wat ook duidelijkheid geeft wanneer nieuwe mensen bij het kerkenwerk betrokken worden. Om dit goed te regelen is ook van belang voor de ANBI-status en de daarbij vereiste verantwoording van werkzaamheden en bijbehorende financiën. De kerkenraden hebben op één punt besloten de bestaande samenwerking uit te breiden. Bij het werven van voorgangers gaan de drie gemeenten rekening houden met de specialismen die voorgangers uit de andere gemeenten hebben en zullen zij zoeken naar een voorganger die een hier op aanvullend specialisme heeft. Afgesproken is dat de predikanten hun specialisme eiland breed zullen inzetten. Zo hoeft niet iedere gemeente op zoek naar het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten. Iedere gemeente zoekt een ‘schaap’ met drie basis poten, pastoraat, diaconaat en eredienst en een andere vierde poot. Hierdoor kunnen we samen (suggestie?) over meer kwaliteiten beschikken dan ieder voor zich. De overeenkomst geeft de ruimte om wanneer de kerkenraden dit willen in de toekomst op meer terreinen samen te gaan werken. Wellicht geeft de startzondag inspiratie voor onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen.
Dirk de Lugt, Paul Stam, Jasper Wessels, Bart Scholten, Jan Vonk, Burret Olde, Erik van der Spek

SaGe nieuws (07-2016)
De SaGe groep is 4 juli wederom bijeen gekomen om onder leiding van gemeenteadviseur Burret Olde de resultaten van de gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomst van 21 mei te vertalen naar de toekomst. De eerste stap is het officieel vaststellen van gemeenschappelijke regelingen.

Misschien vraagt u zich af: “Wat precies wordt daarmee bedoeld, met officiële gemeenschappelijke regelingen?” Wel, de drie Protestantse Gemeenten doen samen (of samen met andere kerkgenootschappen) al heel veel. Deze samenwerkingsvormen zijn van oudsher zo gegroeid, vanuit praktische redenen, of omdat een bepaalde gemeente al een bepaalde kwaliteit bezat, of omdat samenwerken krachtdadiger bleek te werken. Een voorbeeld van het laatste is het beroepingswerk, oftewel: Niet allemaal op zoek zijn naar (het mogelijk niet bestaande) figuurlijke schaap met vijf poten, maar iedere gemeente een predikant laten beroepen met een specialiteit die ingezet kan worden voor geheel Texel. Deze samenwerkingsvormen gaan we nu formaliseren.

Dit betekent niet dat we nu al door het vaststellen van de regelingen een vorm gaan vastleggen voor eventuele toekomstige intensievere samenwerking. Nee, deze drie gemeenschappelijke regelingen laten iedere gemeente de vrijheid om vanuit de eigen identiteit het kerkzijn te praktiseren en vorm te geven. We worden door het vaststellen van de gemeenschappelijke regelingen geen federatie. We blijven drie zelfstandige Protestantse Gemeenten, die samen verder hopen te komen dan alleen. Tijdens de startzondag hopen we deze voornemens om te zetten in daden, en dat door het feestelijk bekrachtigen van de regelingen tijdens deze ongetwijfeld feestelijke dienst.

Samenwerking Protestantse Gemeenten (02-2015)
De drie Protestantse gemeenten op Texel onderzoeken of het mogelijk is om de samenwerking te versterken. De kerkenraden hebben ieder twee leden benoemd in de werkgroep Samenwerkende gemeenten Texel (Sage) die met steun van de gemeenteadviseur Burret Olde voorstellen voor de kerkenraden uitwerken. De eerste stap is een concept samenwerkingsovereenkomst die nu voor commentaar aan alle colleges van diakenen, kerkrentmeesters en ouderlingen is toegestuurd. Zij kunnen verbeterpunten aan de werkgroep geven. Daarna wordt de samenwerkingsovereenkomst opgestuurd naar de drie kerkenraden. Nadat de drie kerkenraden in principe akkoord zijn lichten de kerkenraden de drie gemeenten in over deze overeenkomst. Reacties uit de gemeenten zijn welkom. Daarna besluiten de drie kerkenraden definitief over de samenwerkingsovereenkomst en kan deze bij de komende startzondag officieel getekend worden.

In het voorstel zijn in de eerste plaats de bestaande samenwerkingen opgenomen. Deze vormen van samenwerking bestaan al jaren, maar er waren nog geen duidelijke afspraken op papier gezet. Dit gaat o.a. om de preekvoorziening, jeugdwerk, een jaarlijkse gezamenlijke eredienst en het Eilandelijk Diaconaal Project. Nieuw zijn voorstellen voor afspraken om bij het beroepen van predikanten de specifieke kennis en vaardigheden, die worden gezocht, op elkaar af te stemmen en af te spreken dat gemeenten een beroep op elkaars predikanten kunnen gaan doen. Zo hoeft niet elke gemeente op zoek te gaan naar het schaap met de vijf poten, maar krijgen we samen een team van predikanten. Iedere predikant zet naast de basiskwaliteiten voor de ‘eigen’ gemeente ook één of meer bijzondere kwaliteiten bezitten voor het hele eiland in.

Samenwerking Protestantse gemeenten (07-2015)
De kerkenraden van de protestantse gemeenten: Waal, Koog, Den Hoorn, Waddengemeente Texel en Den Burg Texel hebben besloten om te onderzoeken of door meer samenwerking deze gemeentes hun werk in de toekomst beter kunnen voortzetten. Dit onderzoek wordt ondersteund door de landelijke kerk die voor de begeleiding gemeenteadviseur Burret Olde beschikbaar stelt. Alle drie de gemeenten zijn in de werkgroep door twee leden uit de kerkenraad en/of het college van kerkrentmeesters vertegenwoordigd. De werkgroep bestaat uit: Bart Scholten, Jasper Wessels, Paul Stam, Dirk de Lugt, Jan Vonk en Erik van der Spek.

Binnen de werkgroep is afgesproken dat samenwerking op alle onderdelen van het werk van de gemeenten besproken kan worden. Op dit moment is er al veel samenwerking, bijvoorbeeld: preekvoorziening, kerkblad (samen met Doopsgezinde Gemeente), jeugdwerk, eilandelijk diaconaal project. Afgesproken is om de bestaande samenwerkingen goed zichtbaar te maken en in een duidelijke samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. Dan is ook de inhoudelijke en financiële verslaglegging goed zichtbaar te maken. Dit is ook van belang vanwege de nieuwe verplichtingen waar de kerken aan moeten voldoen om de ANBI status te behouden, waardoor giften aan de kerk door de belastingdienst als aftrekpost kunnen worden erkend.

Alle drie de gemeenten hebben te maken met afname van het aantal leden en daarmee ook van inkomsten. De gemeente Den Burg is nu vacant en de Waddengemeente komt vacant, hierdoor ontstaat de mogelijkheid om bij het zoeken naar voorgangers te kijken of het mogelijk is om mensen te vinden die sterke kanten hebben die elkaar aanvullen. Die sterke kanten zouden dan eiland breed kunnen worden ingezet. Dus niet het zoeken naar het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten, maar zoeken naar herders die elkaar aanvullen. Maar het is ook goed denkbaar dat voor een ‘vijfde poot’ gezamenlijk iemand wordt aangesteld, zoals nu voor het jeugdwerk gebeurt.

Alle mogelijkheden om als drie gemeenten met elkaar samen te werken staan open. Welke mogelijkheden we gaan benutten zal afhangen van het voordeel dat het oplevert. Wanneer we door samen te werken een beter resultaat krijgen i.p.v. ’ieder voor zich’ of wanneer we door samen te werken voordeliger kunnen werken is dat positief. Dat is dan gelijk reden om te blijven nadenken over verdere samenwerking. De werkgroep werkt samen met de drie kerkenraden. We houden u en de kerkenraden op de hoogte, zoals dit artikel. Over de voorstellen besluiten de kerkenraden nadat ze hierover hun gemeenteleden hebben geraadpleegd. Heeft u suggesties voor samenwerking? Geef uw idee dan door aan een lid van de werkgroep of uw kerkenraad.