* Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

De  kerkdiensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/715-Protestantse-Gemeente-Den-Burg-Texel

Liturgie  PKN vanuit 'De Burght', 28 mei, aanvang dienst  om 9.30 uur.

P i n k s t e r e n  
Voorganger: ds. Wikke Huizing,
Organist: Dyo Wassink,
Bugel : Janny Witte, m.m.v. De Cantorij.Muziek  March - Georg Friedrich Händel
Welkom door ouderling van dienst
Zingen 668 Introïtusantifoon Pinksteren(2x)
                  1x cantorij, 1x allen


Zingen
Psalm 68 : 1 en 7
Zingen antifoon 668, 1x cantorij, 1x allen
Votum en groet
Gezongen drempelgebed lied 296
Zingen lied 672: 1 en 7
Kyrie/gloria hymne 299e
Met de kinderen/inleiding

Zingen
Lied 689, geheel. Voorz.:cantorij
Lezing Ezechiël 11, 17-20
Zingen lied 700: 1 cantorij, 2 allen
Lezing Handelingen 2, 1-24
Zingen lied 700: 3
Overdenking

Muziek Trumpet voluntary - John Stanley
Gebeden:
Voorbeden in afwisseling met lied 671
Stil gebed,  Onze Vader
Collecten
Zingen lied 675
Zegen 429c
Muziek  Voluntary - Jacob de Haan
=============================

Zondag 28 mei 2023   Pinksteren

 Voorganger: Ds. W. Huizing   
Ouderling van dienst: Mevr. M. Blommers 

Organist: dhr. Dyo Wassink 

Collecten: 1e Stichting Kerk en Minima Texel
                   2e Kerk
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool  

Zondag 4 juni 2023

Voorganger: Ds.W. Huizing 
Ouderling van dienst: mevr. R. Struick  

Organist: dhr. Dyo Wassink  

Collecten: 1e Diaconie

                   2e Kerk
Uitgang: Zomerkerk

Bloemengroet:
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 21 mei gegaan naar Jaap en Joke Vlaming.

Agenda:
Maandag 2e Pinksterdag, 14.00 uur, Muziek ‘bij de buren’.
Zes handen op één piano.   Enthousiaste conservatoriumstudenten maken muziek in de Doopsgezinde  Vermaning. Gratis toegang.

Woensdag 31 mei 17:30 u. Vergadering gezamenlijke kerkenraden in ‘De Hoeksteen’.   Is komen te vervallen

Samen aan Tafel:
Op donderdag 15 juni is de laatste ‘Samen aan Tafel’ voor dit seizoen. Deze maaltijd vindt plaats in de Schakel en begint om 18.00. U bent van harte welkom. Opgeven bij Nannie de Haas 312298, Wil van Heerwaarden 312202 of bij Carla Betsema Stark 0640292163. Dat kan t/m zondag 11 juni.

Cantorij: Zondag zingt de cantorij nog een keer tijdens de kerkdienst. Daarna is er een zomerstop tot september.

De collecte:

Collecte in deze dienst is bestemd  voor de Stichting Kerk en Minima Texel. E
r wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Stichting. Door de hoge energiekosten stijgt de nood. 4 Juni is de collecte voor de Diaconie. Een gift mag ook overgemaakt worden op het rekeningnr. van de diaconie: NL50RABO0137195761 o.v.v. het doel van de gift.

 Kopij voor de zondagsbrief van 4 juni kunt u tot vrijdag 2 juni 12.00 uur inleveren bij Tineke Ramaker, Vloedlijn 34, tel. 313866 e-mail tinekeramaker@texel.com

=============================

Zondag 21 mei 2023

Voorganger: Ds. J. Vonk  uit Hommerts  
Ouderling van dienst: mevr.
K. Keijser  
Organist: dhr. J. Kruithof    

 Collecten: 1e Diaconie
                   2e Kerk
Uitgang: Verwarming

Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool  

Bloemengroet:
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 14 mei gegaan naar Evert v/d Brink de Zes 12 appartement 29

Agenda:
Maandag  22 mei 19:45 u. cantorij in De Burght
Woensdag 24 mei 19:30 u. Overleg zomerkerk in De Schakel
Vrijdag     26 mei voor 17:00 u. Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay- Mosk

De collecte:

Collecte in deze dienst is bestemd voor de Diaconie,
de collecte van 1e Pinksterdag is voor de Stichting Kerk en Minima Texel.

Een gift mag ook overgemaakt worden op het rekeningnr. van de diaconie: NL50RABO0137195761 o.v.v. het doel van de gift.

=============================

Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. M. C. Aten  
Ouderling van dienst: mevr. M. Nicolay-Mosk   
Organist: dhr. Dyo Wassink    

Collecten: 1e Bloemengroet
               2e Jong Protestant  
Uitgang: Onderhoud gebouwen

 Er is op Hemelvaartsdag geen zondagsbrief, maar omdat er wel een liturgie is ontvangen, kunnen we die  digitaal aanleveren. En hierbij ook ieder een fijne dienst toegewenst.

 =============================

Zondag 14 mei 2023   

Voorganger: Ds. W. Huizing     
Ouderling van dienst: Mevr. F. Vlaming  

Organist: dhr. Dyo Wassink  

Collecten: 1e Hospice Texel
                   2e Kerk
Uitgang: Zomerkerk

Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool  

Bloemengroet:
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 23 april gegaan naar Gelein Jansen, Hoefslag 65.

Pastoraat:
Dhr. Kees Dros heeft in het ziekenhuis gelegen. Hij is inmiddels weer thuis, maar moet wel herstellen van een infectie. Bemoedigende post kan worden gestuurd naar Waalderstraat 102, 1791 EC Den Burg

Agenda:
Maandag 15 mei 19:45 u. cantorij in De Burght
Donderdag 18 t/m maandag 22 mei: Bezoek van een groep uit onze gemeente aan partnergemeente Bergen auf Rügen

De collecte:

Collecte in deze dienst is voor Hospice Texel. Hemelvaartsdag is de collecte voor bloemengroet en volgende week voor de diaconie.

Een gift mag ook overgemaakt worden op het rekeningnr. van de diaconie: NL50RABO0137195761 o.v.v. het doel van de gift.

=============================

De kerkdienst van zondag 7 mei is een gezamenlijke dienst om 10.00 uur in de Doopsgezinde Vermaning van Den Burg.

Er verschijnt dan geen zondagsbrief. Voorganger is Da. W. Huizing
=============================
Zondag 30 april 2023 

Voorganger: Ds. J. Vonk uit Hommerts  
Ouderling van dienst mevr. K. Keijser  

Organist: Dyo Wassink  

Collecten: 1e Diaconie  
                   2e Pastoraat
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Bloemengroet:
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 23 april gegaan naar Filip Breman

De collecte:   Collecte in deze dienst is voor de Diaconie.
Voor volgende week (gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde kerk) is het doel nog niet bekend.

Een gift mag ook overgemaakt worden op het rekeningnr. van de diaconie: NL50RABO0137195761 o.v.v. het doel van de gift.

==============================

 Coronamaatregelen PG Den Burg (Zodra van toepassing)
De kerkenraad neemt de ‘Handreiking voor kerken’ als uitgangspunt om kerkgangers te beschermen tegen coronabesmetting tijdens activiteiten. Naast handen wassen; hoest en nies in je elleboog, thuisblijven bij klachten en doe een test; zorg voor voldoende frisse lucht, haal een vaccin, booster- of herhaalprik. Basismaatregelen voor de kerken: stimuleer naleving basisregels hygiëne. Zorg voor goede ventilatie en maak het mogelijk diensten (en andere activiteiten) digitaal te volgen. Nu het aantal coronabesmettingen oploopt en we in fase 2 zitten komen daar extra maatregelen bij:

1. Een deel van de zitplaatsen reserveren we voor mensen die voldoende afstand willen houden.   
2. Loop zo min mogelijk rond. 
3. Maak gebruik van de handpompjes bij de ingang en toiletruimten. Mondkapjes mogen ook!
4. Houd bij koffie drinken afstand van elkaar.
Laten we het veilig houden en hopelijk voorkomen we dan maatregelen als stoppen met koffiedrinken, maximaal aantal kerkgangers, enz

                                                                 ***********************

OECUMENISCH VREDESGEBED

Extra daarbij is een oproep tot gebed voor de wereldvrede. Als wij als gelovigen daar niet voor bidden, wie moeten het dan doen??
Wist u dat er wereldwijd wel 28 gewapende conflicten zijn?
Een aantal mensen trekken zich deze verontrustende tijden aan en hebben nu het initiatief genomen om te gaan bidden voor de wereldvrede. Waarbij we aan God vragen om ons tot Zijn instrument te maken om vrede te bewerkstellen in het grote geheel maar ook in onze eigen leefomgeving.

Iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur bidden we in de Kleine Johannes in de R.K. kerk van Den Burg voor de vrede. We zijn hiermee begonnen op 3 december 2022.
Iedereen kan binnen lopen wanneer men wil. En meebidden en/of een kaarsje aansteken.
Op ieder halfuur zullen we gezamenlijk het Onze Vader en het Vredesgebed  van St. Fransiscus bidden. Tussendoor is er gelegenheid voor stil gebed.

 LOOPT GERUST BINNEN WANNEER U WIL EN BID OOK MEE VOOR DE WERELDVREDE !!!

Nu zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die eventueel een zaterdagmiddag (of een gedeelte van die zaterdagmiddag) de wacht op zich willen nemen. Veel meer dan zorgen dat er zich geen onvolkomendheden voordoen, het eventueel starten van een cd, opruimen van gebrande kaarsen is er niet te doen, naast natuurlijk het hardop bidden elk half uur.
Wilt u wel een keertje kerkwacht zijn op zaterdagmiddag?
Geef u dan snel op middels dit emailadres: rachelvroombarnard@gmail.com
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Het delen van dit schrijven wordt bijzonder op prijs gesteld!
Lieve groet, Rachel Vroom (initiatiefnemer) en Henny Hin (parochie-assistent)

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

==========================

  

     Achter in de kerkzaal van 'de Burght' staat altijd een

    bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

 

          Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.