Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Gezamenlijke PKN dienst online vanuit Oosterend, 28 februari aanvang 10.0uur

Gezamenlijke dienst Protestantse (PKN) Kerken op Texel

2e zondag van de 40 dagentijd

Orgel: Rob Hodzelmans
Zang: Ria van der Slikke
Diaken: Jan Oosterhof
Voorganger: ds. Kees de Jong

 Muziek voor aanvang: Psalm 51 (Masaaki Suzuki, Bach Collegium Japan)

Orde van dienst

Welkom

Psalm 42: 1,2,3 gespeeld en gelezen

Votum en Groet

Gebed

Inleiding op de dienst

Orgelspel prelude op lied 51b  

Lied 51b gezongen (thuis) door Ria 

Lied met afbeeldingen uit Twents museum van 7 werken van barmhartigheid

Orgelspel inleiding op 892

Schriftlezing: I Koningen 19: 9b – 11

Lied 892: gespeeld en gelezen

Evangelielezing: Johannes 4: 1-24

Lied 653: 1,3 gespeeld en gelezen

Preek

Orgelspel

Lied 337: gezongen (thuis) door Ria 

Gebeden

Lied 556: 1,3,5 (opname Nederland zingt)

Zegen

Lied 416 gespeeld en gelezen

Orgelspel

=================

Zondag 28 februari 2021.

On-line dienst vanuit de “Maartenskerk”,
 
www.kerkdienstgemist.nl en in het kadertje Oosterend.

Voorganger: ds. Kees de Jong.    
Organist: Jan van der Vis.
Namens WKDH ouderling: Jacob Lap      
Namens  Den Burg diaken: Jan Oosterhof

  Zondag 7 maart 2021.
 On-line dienst vanuit den Hoorn ,
 
www.kerkdienstgemist.nl en in het kadertje Den Hoorn.
Voorganger: ds. 
A. Kooi           
Organist: Piet Plug       

  De bloemengroet van zondag 21 februari is gegaan naar de heer Koos Zegers aan de Vloedlijn.

De afscheidsdienst voor Geuko Haikens van vr. 12 februari is terug te zien op www.uitzendinggemist.nl

 Pastoraat.
Bea Aalders en Carla Bakker zijn beiden in quarantaine, vanwege corona. Carla is ook behoorlijk ziek. Ze zorgen zo goed mogelijk voor elkaar, met hulp van buren en vrienden. Een kaartje is altijd fijn.
Adres: Noordwester 37, 1791 HE, Den Burg.

 Paasgroet.
Er zijn nog Paasgroetkaarten. Wilt U nog een Paasgroet sturen naar gedetineerden in Nederland, dan kan dat nog. Bel of mail naar Mary Veltkamp (tel. 313600 / maryveltkamp@texel.com en ze komt ze dit weekend nog bij U bezorgen. U hebt dan nog tot 8 maart de tijd om Uw wens er op te zetten en in de brievenbus van een van de diakenen te stoppen. In het kerkblad van februari vindt U de adressen van de diaken. Let op: Het is momenteel niet handig om Paasgroeten in de brievenbus bij Bea Aalders te stoppen.
De Paasgroeten, die daar al zijn ingeleverd zijn opgehaald en gaan 9 maart natuurlijk gewoon met de andere Paasgroeten op de post.

 Van de predikant.                       Scheur uw hart….
“Zo spreekt de Ene: Keer u om naar Mij met heel uw hart, vastend, wenend en rouwend. Scheur uw hart en niet uw kleren” (Joël 2,12-13).
Het is een traditie in het Oosten, tot op de dag van vandaag, om bij rouw en verdriet je kleren te scheuren. Ook as op je hoofd doen, hoort er soms bij. Door dat te doen uit je je gevoelens van verscheurd zijn: je leven is kapot, stuk en vuil. Gescheurde kleren tonen dat de heelheid is gebroken, het leven geschonden. De profeet Joël gaat nog een stap verder: “Scheur uw hart…” Wie zijn hart scheurt zegt : ik ben verslagen, ik heb niets meer te verdedigen, alle wapens zijn mij uit handen geslagen; ik weet het ook niet meer. Waarom zou God dat willen van mensen? Toegeven dat je leven ellendig is, een rotzooi, kapot, is niet zo makkelijk. We houden graag de schijn op. Het getuigt echter van inzicht en wijsheid om dit wél toe te geven, als het aan de orde is. Want dan pas, vanuit die erkenning van verslagenheid, kan er heling plaats vinden. Een weg terug naar het leven. Ommekeer op een weg die dood loopt.
Het afgelopen jaar heeft ons laten zien dat een deel van onze levenswijze een doodlopende weg is. We zijn niet opgewassen tegen een agressief virus. Velen hebben moeite de ernst ervan te onderkennen, en te leven met ‘niet weten’. Onzekerheid over de toekomst. Ik merk het bij mezelf af en toe ook. We richten ons op instanties, leidersfiguren, die het veelal ook niet weten.
Joël vraagt om overgave aan de Ene. “Dat is je hart scheuren: toegeven, belijden dat je niet anders kunt dan je leven in Gods hand leggen en daarmee in de handen van andere mensen, de handen van de dieren, de planten en de dingen – in zoverre je kunt zeggen dat die handen hebben. Er moeten nieuwe dingen gebeuren, met ons, aan ons en in ons, en misschien zelfs wel door ons, maar het komt niet van ons vandaan. Het komt ook niet van de regels of de structuren, de organisaties en de beleidsorganen waarop wij de macht projecteren die wij ontberen. Dat zijn afgoden.” Aldus Erik Borgman, vooraanstand theoloog, in De Bezieling (website over christelijke spiritualiteit). De veertigdagentijd is bedoeld om dit soort overwegingen in ons hart om te laten gaan. En te kiezen welke weg we willen gaan.  Wikke Huizing

‘Wandel voor een ander'. Vastenactie.
De wandeling door Afrika van de Vastenactie is inmiddels anderhalve week aan de gang en het gaat hard! In het hele land doen er 150 mensen mee. Sommigen plaatsen mooie foto’s op de site van wat ze tegenkomen, onderweg. De fietskilometers worden niet meer meegeteld want dan waren we al heen en weer geweest op de route. Van onze gemeente zijn er in ieder geval vier actieve deelnemers. Die hebben samen al meer dan 50 km gelopen! Om de paar dagen ontvangen we berichtjes als onderstaande:

Beste wandelaar,
Na 6100 kilometer zijn we vanuit Centraal Afrikaanse Republiek in Zuid-Soedan aangekomen. Het is een piepjong land: tot 2011 een onderdeel van Soedan, tot 99% van de bevolking in een referendum voor onafhankelijkheid stemde. Etnische conflicten tussen de Dinka en Nuer leidden in december 2013 echter tot een burgeroorlog, die in 2017 tot hongersnood en talloze vluchtelingen leidde. De meerderheid van de bevolking in Zuid-Soedan is christelijk, maar ongeveer een derde van de mensen hangt een traditionele animistische godsdienst aan. Overigens geloven ook de christelijke mensen hier vaak in geesten en magie. Ik hoorde van mijn collega een aantal bijzondere verhalen, waaronder het volgende. Ze was op bezoek bij een van onze lokale partners en de stad was in rep en roer; zelfs de krant stond vol van het vreemde verhaal. Wat was er gebeurd? Ooggetuigen hadden gezien hoe uit het meer net buiten de stad een grote slang op vier poten was gekropen. Toen de slang helemaal op de kant was, veranderde hij voor hun ogen in een kind. Hoewel de mensen natuurlijk erg geschrokken waren, besloten ze het kind naar het politiebureau te brengen, zodat daar kon worden onderzocht waar het thuishoorde. Daar aangekomen wilde een van de agenten het kind overnemen, maar zodra hij het aanraakte, verdween het kind in een grote rookwolk. Dat gaf veel onrust want de algemene opinie was dat dit een machtige tovenaar was die nu vrij rondliep. Tsja, zei mijn collega, ik begrijp nu wel waarom onze chauffeur daar weigerde om over slangen te rijden: hij was ervan overtuigd dat het een tovenaar kon zijn in slangengedaante en het brengt echt groot ongeluk als je per ongeluk een tovenaar vermoordt.
Wij wensen je een weg zonder slangen! Namens het wandelteam, Petra Janssen, Vastenactie.
Kijk op www.vastenactie.nl voor meer info. Of neem contact op met Mieke Druif, als u mee wilt doen.

 Agenda: 
 - woensdag 3 maart: 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf  De Burght.

 - vrijdag      5 maart: 10.00 – 12.00 uur: Inloopspreekuur van de predikant in consistorie.

 Collecte:
bankrekening van de Diaconie: nr. NL50 RABO 0137195761, onder vermelding van het doel waarvoor u het wil bestemmen.Voor februari staan de volgende diaconale collecte doelen op het rooster: Eilandelijk Diaconaal project/Hospice Texel en  het Werelddiaconaat Moldavië.

Voor uw bijdragen aan kerk, pastoraat en onderhoud gebouwen kunt u terecht op de bankrekening van de kerkrentmeesters: NL62 RABO 0122041720 Zie ook het kerkblad.

 Kopij voor de zondagsbrief van 7 maart kunt u inleveren tot vrijdag 5 maart 12.00 uur bij

 =================

Zondag 21 februari 2021.

On-line dienst vanuit “De Burght”, www.kerkdienstgemist.nl en in het kadertje Den Burg.

Voorganger: ds. Wikke Huizing.   
 Organist: Dyo Wassink     
Namens Waddengemeente ouderling Dirk de Lugt  Namens WKDH Diaken: Joke Sabelis

Pastoraat.
Dhr. Jac. Betsema is weer thuis uit het ziekenhuis. Dat geldt ook voor dhr. Roel Klaassen.
We wensen beiden een voorspoedig herstel!
Dhr. Eef van den Brink (Gollards, de Zes 12, 1791EX, Den Burg) is ziek. Hij houdt vocht vast achter zijn longen. Nader onderzoek is in gang gezet. We wensen hem goede zorg en veel kaartjes toe.

Koos Zegers heeft te horen gekregen dat er bij verdere ziekenhuis-onderzoeken geen nare dingen zijn gevonden. Geweldig nieuws. We wensen hem en Alide een goede toekomst toe!

Paasgroet.
Vanwege coronaregels brengen we de kaarten dit jaar bij U thuis. Ze zijn telefonisch of per e-mail bij mij te bestellen en ik stop ze bij U in de brievenbus. U kunt dan Uw Paasgroet op de kaart(en) zetten en deze in de brievenbus doen bij een van de diakenen. In het kerkblad van februari vindt U meer informatie en de adressen van alle diakenen.
U kunt ook telefonisch of per mail aangeven dat de kaarten, na afspraak, bij U thuis kunnen worden opgehaald. Vóór 9 maart moeten ze bij ons binnen zijn, zodat alle kaarten gezamenlijk op 9 maart naar Utrecht worden gestuurd. De kosten bedragen, net als voorgaande jaren, 1€ per kaart.
Voor contact: tel. 0222 313600 of per e-mail maryveltkamp@texel.com 
Laten we de gevangenen niet vergeten en het hart onder de riem steken!  Mary Veltkamp.

Wandel voor een ander’.
In deze corona-tijd wordt veel gewandeld. En veel gelovigen willen de vastentijd graag zinvol inhoud geven. Dat inspireerde de Vastenactie tot het organiseren van een wandeltocht door Afrika. Een virtuele, maar niet zonder inspanning. U kunt mee doen in de komende weken. Dat kan rennend, fietsend, lopend, zwemmend, schaatsend, rolstoel-rijdend, roeiend (zowel binnen als buiten) . Als het maar lichaamsinspanning kost. Dus geen autokilometers .Via de website www.vastenactie.nl kunt u zich opgeven. Iedere keer dat u een aantal kilometers heeft gewandeld of gefietst of ge- …, kunt u deze invullen en helpt u de Nederlandse deelnemersgroep verder op de tocht van meer dan 9000 kilometer, van de oostkust van Afrika tot in Zambia. Op de site wordt u elke dag getoond waar u bent op de route, die langs allerlei projecten van Vastenactie voert en langs mooie landschappen. De deelnemers wordt gevraagd om 25 Euro te storten op de vastenactie-rekening. Daarnaast wordt sponsoring van uw kilometers gestimuleerd. Het is tenslotte wandelen voor het Goede Doel. Jessica Heetebrij, Mieke Druif en ondergetekende hebben zich ingeschreven, evenals een aantal andere gemeenteleden. We kunnen elkaar volgen via de site en hopen u iedere zondagsbrief op de hoogte te houden van de afgelegde kilometers. U kunt op verschillende manieren mee doen: 1.zelf inschrijven en wandelen of fietsen (of iets anders), 2: Uw kilometers toevoegen aan die van andere deelnemers, 3: Sponsoren van een ingeschreven deelnemer. Op de website van de Vastenactie staat precies beschreven hoe het werkt. Mocht u daar niet uitkomen, neem dan contact met Wikke, Jessica of Mieke op. (tel.nrs. staan in Kerkbladcolofon). Die helpen u graag verder. Ook in corona-tijd kunnen we op deze manier iets mét elkaar en vóór anderen doen!   
ds. Wikke Huizing

Van de predikant.               Schaatstocht

Als u deze zondagsbrief leest zal het volgens Buienradar bijna als lente aanvoelen, buiten. Maar bij het schrijven van dit stukje ben ik net van het ijs gestapt. Een paar dagen vorst, en (bijna) iedereen wordt dol. Ik ook.  Ik haal m’n oude, maar nog prima Viking-noren van zolder. Schaatsen bij paal 9. Als u het eerste rondje van me gezien had, had u zich slap gelachen. Bang om te vallen, wiebelend, krabbelend tegen de wind in. Waarom dacht ik ook alweer dat schaatsen leuk was?
Na dat eerste rondje lijken m’n hersenen de oude kennis weer opgedoken te hebben en doen m’n benen wat ik wil. Het lijkt zowaar op schaatsen. Na het tweede rondje voel ik me meer op m’n gemak. Met de wind in de rug gaat het zelfs knap hard en moet ik springen over de scheuren en sneeuwhobbels.
Het leven is soms net als schaatsen. Iedereen schaatst zijn eigen levenstocht. Vóór de wind lijkt er niks aan de hand. Onverwachte scheuren en hobbels kunnen je lelijk doen vallen. Kluunen over een dijkje, een omweg maken, links of rechts ingehaald worden, het gebeurt allemaal en stelt je uithoudingsvermogen op de proef. Soms is het ijs zo dun dat je er zelfs doorheen zakt, in het koude water. Hulp van omstanders is nodig. Kun je je weg vervolgen?
Op wie stel je je vertrouwen tijdens de tocht? En welk uitzicht houd je voor ogen? Dat maakt veel uit.
De dichter van Psalm 116 heeft het allemaal meegemaakt en is ons voor gegaan. Hij zingt van zijn ervaring : 1De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken,2hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.3Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.4Toen riep ik de naam van de HEER:‘HEER, red toch mijn leven!’5De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming,6de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.7Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen.8Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.9Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER. Een lied om onze weg mee te vervolgen…nu het ijs verdwenen is…en corona nog niet.   Wikke Huizing  

Diensten in februari.
Sinds 31 januari zijn er alleen noodzakelijke personen aanwezig tijdens de diensten (max 5): predikant, organist en koster van gemeente1, lector-ouderling van gemeente 2 en gebeden-diaken van gemeente 3. We volgen de afwisseling van de gemeentes en kerkgebouw volgens de volgorde die deze maand gangbaar was. We doen dit tot 1 maart en bekijken gedurende februari hoe verder in maart.

Agenda. 
 
- maandag  22 februari 20:00 uur: College van kerkrentmeesters

 - woensdag  24 februari: 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

 - vrijdag    26  februari: 10.00 – 12.00  uur: Inloopspreekuur predikant in consistorie.

Collecte.
bankrekening van de Diaconie: nr. NL50 RABO 0137195761, onder vermelding van het doel waarvoor u het wil bestemmen.Voor februari staan de volgende diaconale collecte doelen op het rooster: Eilandelijk Diaconaal project/Hospice Texel en  het Werelddiaconaat Moldavië. Voor uw bijdragen aan kerk, pastoraat en onderhoud gebouwen kunt u terecht op de bankrekening van de kerkrentmeesters: NL62 RABO 0122041720 Zie ook het kerkblad.

Kopij voor de zondagsbrief van 28 februari kunt u inleveren tot vrijdag 26 februari 12.00 uur bij Joke Vlaming, Schoudieck 44, e-mail skouer@texel.com 

 =================

Zondag 14 februari 2021
On-line dienst vanuit den Hoorn. 
www.kerkdienstgmist.nl

Voorganger:  ds. A.Kooi 
Organist: de heer P.Plug
Namens Waal/Koog/den Hoorn:
ouderling van dienst:  mevr. E.Drijver (Waddengemeente)

diaken:  dhr. J.Oosterhof. (den Burg)

Pastoraat:
Gerrit Visser van de Witte Kruislaan ,getrouwd met Mientje Visser heeft afgelopen maandag een heup gebroken en een kaartje zou leuk zijn en mag vanwege de Corona weinig bezoek ontvangen. Adres: 5 Zuid kamer 505 in NW ziekenhuis ,Huisduinerweg 3, 1782 GZ, Den Helder. Jacgues Betsema, de man van Carla Betsema- Stark, is donderdag succesvol geopereerd aan een tumor in de darm. De vooruitzichten zijn gelukkig goed! Een kaartje in ziekenhuis (afdeling 4,Oost, adres zie boven) of naar de Schilderweg 262, 1792CK, Oudeschild wordt zeker met plezier ontvangen.
Collecten. bankrekening van de Diaconie: nr. NL50 RABO 0137195761, onder vermelding van het doel waarvoor u het wil bestemmen.Voor februari staan de volgende diaconale collecte doelen op het rooster:Eilandelijk Diaconaal project/Hospice Texel en  het Werelddiaconaat Moldavië.  

Van de predikant.

Afbeelding va een Baanveger

‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,hij zal een weg voor je banen.
Maak de weg van de Heer gereed,maak recht zijn paden.’ Marcus 1: 2-3

Deze week konden we aan de bak: paadjes vegen in de sneeuw. In de krant brak de discussie los of dit wel goed/nuttig/noodzakelijk/verplicht is. En of je het stoepje van de buurvrouw ook mee moet nemen. Beatrijs Ritsema (etiquette-deskundige) waarschuwde dat het gevaarlijk kan zijn als je dat schoonmaken te laat of niet grondig genoeg doet. Het laagje ijs dat zich vormt door opvriezing van oude sneeuw is verraderlijk. Er is wat etiquette betreft niets verplicht of noodzakelijk. Mensen die sleetjes gebruiken (kinderen!) ontneem je zelfs plezier. “Trek goede schoenen aan, eventueel met sneeuwspikes”, raadde ze aan. Aan ons de afweging, dus. Onze dochter heeft in de Kogerstraat een veilig weggetje gebaand, geholpen door voorbijgangers en het strooizout van De Waerden.De evangelist Marcus citeert aan het begin van zijn evangelie de profeet Jesaja. Er zal een bode komen die de weg van de messias zal voorbereiden. Marcus zag Johannes de Doper als die bode. “De Heer is genadig” betekent zijn naam. Hij kondigt de komst van Jezus Christus aan; hij veegt een genadige, gangbare baan door de moeilijkheden en de obstakels van het leven. Aan ons is al eeuwen de vraag of we, al dan niet met sneeuwschoenen aan, dat gebaande pad willen gaan. Achter Johannes aan , naar de messias.

Een weg van gerechtigheid en vrede. Opdat de weg naar het Koninkrijk van God voor iedereen zichtbaar en begaanbaar zal worden.Wikke  Huizing.

Agenda.    -  woensdag:  17 februari: 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

 vrijdag:     17 februari: 10.00 – 12.00  uur: Inloopspreekuur predikant in de consistorie.

 vrijdag :      19 februari voor 17.00 uur: Kopij kerkblad bij M.Nicolay,  email : scriba.pkn.denburg@texel.com

++++++++++++++++++++

Wandeltocht voor de Vastenactie:

Vanaf woensdag 17 februari kunt u uw kilometers invullen op onze wandelpagina. Op de routekaart is dan te zien welke weg we volgen en langs welke plaatsen we komen. Ook zijn de weersomstandigheden tijdens onze tocht zichtbaar en de temperaturen liggen op onze reis een stuk hoger dan in Nederland. Hoe werkt het?

U kunt thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken , of uw fietstocht of hardloopronde. Meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Als PKN kerk Den Burg willen we graag mee doen aan deze actie. Wandel voor een ander. Het mag geheel op uw eigen tempo, wandel, fiets, schaats rol of een. Via de website volgen we een route door Afrika. We lopen dwars door de landen in de Vastentijd. We krijgen informatie over de landen op de route enz.  Lijkt het u/je leuk om mee te doen laat het weten. Zegt het ook voort.  Als PKN kerk Den Burg willen we graag mee doen aan deze actie. Wandel voor een ander. Het mag geheel op uw eigen tempo.   Via de website volgen we een route door Afrika. We lopen dwars door de landen in de vastentijd. We krijgen informatie over de landen op de route enz. Lijkt het u/jou leuk om mee te doen, laat het weten. Zegt het ook voort , loop je mee? Elke dag 1 x in de week.We zijn heel benieuwd hoever we met  heel Nederland komen in deze Vastentijd. Klik op deze link daar vind u alle informatie.

Hartelijke groeten van de kerkenraad. https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

Paasgroeten.

De Paasgroetenactie is van start gegaan. We hebben de kaarten ontvangen en ze zijn weer prachtig. Vrouwen van P.I. Nieuwersluis hebben de kaarten, met het thema “VERBONDEN”, ontworpen. Zo is een kaart een uitdrukking van onze verbondenheid met elkaar en met de opgestane Heer Jezus.Vanwege de coronaregels willen we de kaarten, die u telefonisch of per e-mail bij mij kunt bestellen, bij u thuis afgeven/in de brievenbus doen, waarna u uw Paasgroet op de kaart(en) kunt zetten en deze bij een van de diakenen thuis kunt afgeven/in de brievenbus stoppen. Ook kunt u telefonisch of per e-mail aangeven dat de kaart(en), na afspraak, bij u thuis kunnen worden opgehaald, dan zullen alle kaarten samen door ons worden opgestuurd. De kosten bedragen, net als voorgaande jaren, 1 euro per kaart. Voor telefonisch contact: 313600; contact per e-mail:

maryveltkamp@texel.com Laten we de gevangenen, in deze ook voor hen zo nare tijd, het hart onder de riem steken. In het kerkblad van februari vindt u de adressen van de diakenen.
=================
Zondag 7 februari 2021

On-line dienst vanuit ¨Maartenskerk ¨www.kerkdienstgmist.nl en in het kadertje Oosterend.

Voorganger:  ds. Kees de Jong van de waddengemeente. en drs.Co Boon  Organist: Arie Abbenes.

Namens Waal/Koog/den Hoorn: Ouderling van dienst Mevr M.Blommers.

diaken: WKDH: mevr.F.van Beek

Bloemengroet:
De bloemen uit “De Burght” van zondag 31 januari zijn als groet en bemoediging gegaan naar mevrouw Janny Maat, Wagemakerstraat.

 Collecten.
bankrekening van de diaconie: nr. NL50 RABO 0137195761, onder vermelding van het doel waarvoor u het wil bestemmen.Voor februari staan de volgende diaconale collecte doelen op het rooster:Eilandelijk Diaconaal project/Hospice Texel. En het Werelddiaconaat Moldavië.  

Van de predikant.
De coronamaatregelen zijn voor de kerken niet versoepeld, zo bleek afgelopen dinsdagavond tijdens de persconferentie. Dat was al te verwachten. In februari gaan de gezamenlijke diensten dan ook door in het volgende ritme: 7 februari Oosterend, 14 februari Den Hoorn, 21 februari Den Burg, 28 februari Oosterend. De uitzendende gemeente levert de predikant en van de andere gemeenten komt één diaken of één ouderling , die ook aan de dienst mee werkt. Of dat in maart zo verder gaat, hangt van de dan geldende omstandigheden af. Over de Stille Week en Pasen wordt al nagedacht. We hopen op een Paasochtend met u in de kerk…..maar of dat reëel is…..
De afsluiting van het openbare leven brengt mensen zowel naar buiten als naar binnen. Zo is de app ‘Ommetje’ van hersenprofessor Erik Scherder en de Hersenstichting heel populair. Opvallend is dat blijkbaar een app en de bijbehorende competitie ( er zit een spel-element in: je kan een wedstrijdje aangaan hoe vaak en hoe ver je hebt gewandeld) nodig is om sommige  mensen naar buiten te krijgen. Hier op Texel kom ik elke dag veel mensen tegen die sowieso gaan wandelen. Schijnt goed voor de hersenen te zijn, maar dat wisten we al uit ervaring! De ‘Lockdown’ brengt tegelijk mensen ‘naar binnen’. En dan bedoel ik; naar hun binnen-wereld. En ook dat is niet verkeerd! Wie het toelaat , komt in de stilte ‘tot zichzelf’. En laat dat nou ook de weg tot de Eeuwige zijn, volgens mystici en mensen die ervaring hebben met meditatie. Het is in de stilte , in het loslaten van alles  wat ‘moet’, dat bekende godsbeelden en overtuigingen her-ontdekt of juist veranderd kunnen worden. Dat het contact met je eigenheid én met de Eeuwige kan groeien. Wie dat kan, maakt van de afsluiting een geestelijk vruchtbare tijd. Maar terwijl ik dit opschrijf , besef ik ten volle dat velen deze ‘luxe’ niet kennen omdat er juist in deze maanden extra veel van hen gevraagd wordt. (Ik denk alleen al aan de gezinnen waarin thuiswerken en kinderen lesgeven gecombineerd moeten worden!) Hen wens ik op een ander moment gelegenheid toe voor Ommetjes en inkeer. Overigens kunnen ommetjes en inkeer elkaar heel goed bevorderen!
U allen een goede week gewenst! Met sneeuwpret , ommetjes door een witte wereld, en zicht op een ‘stille ‘ (binnen-) wereld.
Wikke Huizing.

Pastoraat

Hoewel het openbare leven stil ligt, gebeurt er van alles in de levens van gemeenteleden: verhuizing, terugkeer uit verpleeghuis, rouw om overleden geliefde, behandelingen en onderzoeken in het ziekenhuis, gedoe met kinderen/kleinkinderen, etc. Ieder van ons draagt zijn/haar last en levensopdracht met zich mee. Velen van u doen dat bijzonder goed, zo merk ik in gesprekken. Realistisch, met zelfkennis en de nodige humor, naast momenten van verdriet en pijn. Anderen lopen tegen de grenzen van hun kunnen op. Laten we voor elkaar om kracht bidden en vertrouwen. En weet uw predikant of ouderling te vinden!
hartelijke groet van ds. Wikke Huizing.

  Diensten in februari. Met ingang van 31 januari zijn er alleen noodzakelijke personen aanwezig tijdens de diensten (max 5): predikant, organist en koster van gemeente1, lector-ouderling van gemeente 2 en gebeden-diaken van gemeente 3. We volgen de afwisseling van de gemeentes en kerkgebouw volgens de volgorde die deze maand al  gangbaar was. We doen dit tot 1 maart en bekijken gedurende februari hoe verder in maart.

 Agenda.    -  woensdag    10 februari: 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

                 -   woensdag    10 februari: 19.30 uur : Vergadering Kerkenraad (Digitaal)

                  -   vrijdag        12 februari: 10.00 – 12.00  uur: Inloopspreekuur predikant in de consistorie.

 Na de voorlaatste persbijeenkomst en het advies van de PKN/ classis is besloten om nog minder mensen bij de diensten aanwezig te laten zijn. Vandaar dat er per keer maar 1 ambtsdrager uit elke gemeente genoemd wordt.
=================
Zondag 31 januari 2021.

Oecumenische Dienst voor de Eenheid van Christenen: Raad van Kerken.

On-line dienst vanuit “De Burght”, www.kerkdienstgmist.nl en in het kadertje Den Burg.

Voorganger: ds. Wikke Huizing.  
Organist: Jan Kruithof.
Namens Waal/Koog/den Hoorn: ouderling Gery Lap. 

Pastoraat.
Jannie vd S. heeft het geestelijk af en toe moeilijk, na de hersenbloeding die haar twee jaar geleden trof. Somberheid, vermoeidheid en paniek eisen veel energie. Zij en Aad worden goed begeleid en ze houden de moed erin. Maar kaartjes vanuit de gemeente zouden daarnaast heel fijn zijn!
U weet vast iets moois te schrijven….

Van de predikant.
Vanmorgen gaat de dienst over “Blijf in Mijn liefde (en je zult veel vrucht dragen)”. Een uitspraak van Jezus in het evangelie van Johannes, waar hij zichzelf vergelijkt met de Wijnstok. Als we ‘in Zijn liefde zijn’, vormen we zelf een rank aan de wijnstok, zo is het beeld. Waar druiven aan kunnen groeien.

Een  mooi beeld. Maar hoe kom je of blijf je ‘in zijn liefde’? Jezus zegt er zelf over: ‘je  blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf’.

En: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’. Wie liefde in zichzelf wakker kan roepen, mildheid, een scherpziend maar niet-veroordelend oog heeft, die bevindt zich in de liefde van God. Maar die liefde in jezelf wakker roepen, vereist dat je je angst (om afgewezen te worden?) en eigen  begeerte (directe behoeften-bevrediging) los laat. En dat is minder makkelijk. Want daar zijn we in eerste instantie door bepaald. Worden we door gestuurd. Dat is niet erg, zolang er ook ruimte, veel ruimte, in jezelf blijft om lief te hebben. Om onbaatzuchtig te zijn. Daarin kun je je oefenen, zeggen mystici. Door steeds opnieuw na te voelen waar het Christus om gaat in deze wereld. Je telkens tot Hem te wenden, in stilte, in gebed. De zusters van GrandChamps in Zwitserland proberen dat iedere dag opnieuw, in hun contemplatieve manier van leven. En ook wij kunnen in onze gemeente tijd nemen om onze zorgen te delen en daarna los te laten. Ook nu, dat we elkaar niet in levende lijve ontmoeten. Als tegenwicht tegen de onrust en woede die (terecht of niet, doet er niet toe) in onze wereld heerst. Want woede draagt geen vruchten, alleen de ware liefde doet dat.    Wikke Huizing.

Diensten in februari.
Met ingang van 31 januari zijn er alleen noodzakelijke personen aanwezig tijdens de diensten (max 5): predikant, organist en koster van gemeente1, lector-ouderling van gemeente 2 en gebeden-diaken van gemeente 3. We volgen de afwisseling van de gemeentes en kerkgebouw volgens de volgorde die deze maand al  gangbaar was. We doen dit tot 1 maart en bekijken gedurende februari hoe verder in maart.

 Agenda.    -  woensdag,  3 februari: 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.                 

                 -    vrijdag,     5 februari: 10.00 – 12.00  uur: Inloopspreekuur predikant in consistorie.

Collecte.
De opbrengst van de collecte heeft de Raad van Kerken bestemd voor de Texelse voedselbank: stichting Broodnodig op Texel. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nr. NL62 RABO 0362 5877 52 onder vermelding van “Voedselbank”. Op dit moment worden er wekelijks 25 gezinnen, in totaal 87 personen, van een voedselpakker voorzien.

=================

 

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

**********************************

          Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.