* Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie  PKN vanuit 'De Burght', 28 januari, aanvang dienst  9.30 uur. (ook online te volgen)

( Voorafgaand aan de dienst wordt er gezongen: Lied 263 – minder bekend, komt in de dienst terug )

 Welkom: Opening en welkom door ouderling van dienst.

 Intochtslied (staande) Psalm 119: 1, 5   
“Welzalig wie de rechte wegen gaan”

Bemoediging/votum en Groet

voorganger: onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente: die hemel en aarde heeft gemaakt
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen
voorganger: Genade zij u en vrede
van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer

Zingen: Psalm 119:44 
 “Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond”
(de gemeente gaat zitten)

Kyriëgebed

Loflied: Lied 302 (geheel)   
“God in den hoog’ alleen zij eer”  

Gebed bij opening van de Schrift

1e Lezing (lector): Psalm 37: 1-11

Zingen: Lied 263 (geheel)
“Wees Gij mijn toevlucht”

2e Lezing (vg.): Mattheüs 5: 1-12

Gezongen Acclamatie:
U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
 in alle eeuwen der eeuwen
     Lied 339a)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 996   
 “Om eenvoudigen van geest’
verdeling verzen: de voorganger zingt 1 en 2, allen 3 en 4

Dankgebed, met voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) Lied 871 (geheel)  
“Jezus zal heersen waar de zon”

Zegen: gemeente antwoordt met een gezongen amen (3x)

==============================

 DIGITAAL:   https://kerkdienstgemist.nl/stations/715-Protestantse-Gemeente-Den-Burg-Texel

Zondag 29 januari 2023.

Voorganger:  ds. Max Staudt uit Oosterend. 
Ouderling van dienst: mevr. Meta Blommers.   
Organist: de heer Jan Kruithof.

Collectes:  1e rondgang: Lepra Zending.   
                 2e rondgang: Kerk.
Uitgangscollecte: Jong Protestant.

 Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool  

Zondag 5 februari 2023.
Voorganger:   ds. Wikke Huizing. 
Ouderling van dienst: mevr. Karen Keijser.
Organist:  de heer Dyo Wassink.  

Collectes:1e rondgang: Voedselbank Texel.
               2e rondgang: Kerk. 
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen. 

Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag 15 januari zijn, als bemoediging en groet van de gemeente, gegaan naar mevrouw Jannie Maat uit de Wagemakerstraat.

Agenda.  Maandag  30 januari   19.45 uur: Cantorij in de Burght.
                Zaterdag    4 februari  14.00 – 16.00 uur: Oecumenisch Vredesgebed R.K.-kerk Den Burg.

Diaconiecollecte.
Vandaag is het Wereld Lepradag, de collecte is hiervoor bestemd. In de Bijbel lezen we dat melaatsen worden gemeden en uitgestoten. Dat was overigens niet voor niets: melaatsheid was een verzamelnaam voor verschillende besmettelijke ziektes, waaronder lepra, en afstand houden kan verspreiding voorkomen. Hoewel de ziekte lepra tegenwoordig goed te genezen is, zien we die uitsluiting en discriminatie in veel landen in Azië en Afrika nog steeds.

Maar Jezus raakte de melaatse aan, reikt hem de hand en richt hem op. En dat is ook de opdracht die hij meegeeft aan zijn leerlingen in Mattheus 10: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, wek doden op, reinig de melaatsen....

Aan deze oproep geeft Lepra Zending al zo’n 150 jaar gehoor en zij betrekken daar ook ieder jaar de kerken bij: zij vragen de kerken om op Wereld Lepradag, de laatste zondag van januari, stil te staan bij de  mensen die lijden onder de gevolgen van lepra, voor hen te bidden, om na te denken over de betekenis van Jezus’ woorden, en om te collecteren voor het leprawerk.

Ook in onze kerk geven we aan die oproep gehoor!

Volgende week is deze collecte bestemd voor Voedselbank Texel. In deze dure tijd, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de Texelse Voedselbank.

Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

U kunt uw gift altijd per bank overmaken op de rekening van de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel, waarvoor uw gift bestemd is.

Kopij voor de zondagsbrief van 5 februari kunt u tot vrijdag 3 februari 12.00 uur inleveren bij  Tineke Ramaker, Vloedlijn 34, tel. 313866 of per e-mail tinekeramaker@texel.com

 

 

 

==============================

Zondag 15 januari 2023. 

Voorganger: ds. Michiel Aten uit Den Burg.  
Ouderling van dienst:  mevr. Froukje Vlaming.  
Organist:  de heer Dyo Wassink.  

Collectes: 1e rondgang: St. Kerken en Minima Texel.
                2e rondgang: Kerk.
Uitgangscollecte: Verwarming.

Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag 8 januari zijn, als bemoediging en groet van de gemeente, gegaan naar mevrouw Corrie Wijngaarden uit het Jan Dirksoord.

Agenda.  Maandag     16 januari, 19.45 uur: Cantorij in De Burght.
                Zaterdag      21 januari, 14.00 – 16.00 uur: Oecumenisch Vredesgebed R.K.kerk Den Burg.
                Maandag     23 januari, 19.45 uur: Cantorij in De Burght.
                Vrijdag        27 januari, voor 17.00 uur: kopij kerkblad bij Marjan Nicolay-Mosk.
                Zaterdag      28 januari  14.00 – 16.00 uur: Oecumenisch Vredesgebed R.K.kerk Den Burg.  

Diaconiecollecte.
Vandaag is deze collecte bestemd voor St. Kerken en Minima Texel. In deze dure tijd, wordt er steeds meer een beroep gedaan op de St. Kerken en Minima Texel.   Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Op 29 januari is de diaconiecollecte  bestemd voor de eigen Diaconie.

U kunt uw gift altijd per bank overmaken op de rekening van de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel, waarvoor uw gift bestemd is.

Actie Kerkbalans 2023 gaat van start!
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de komende week van 16 tot 21 januari komen de lopers bij u langs en de week van 24 tot 28 januari haalt de vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL18 RABO 0362 5123 02 ten name van Protestantse gemeente Den Burg, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’. Of door ons te laten incasseren op de door u gewenste momenten.
U vindt de mogelijkheden allemaal terug op uw Toezeggingsformulier.

==============================

 Zondag 8 januari 2023.

Voorganger:    ds. Max Staudt uit Oosterend.
Ouderling van dienst:   mevr. Roelie Struick.  
Organist:       de heer Jan Kruithof.   

Collectes:1e rondgang: St. Hulp Oost-Europa Texel.
               2e rondgang: Kerk.
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.
 
De bloemen uit de kerk van zondag 1 januari zijn, als bemoediging en groet van de gemeente, gegaan naar mevrouw Nel Westdorp-Schotanus aan de Bernhardlaan.

Pastoraat.
De gemeente kreeg bericht dat op 2 januari 2023 is overleden mevr. Ria van Hulzen uit Zeist. Mevr. van Hulzen was gast-lid van onze gemeente. In de weken dat ze op Texel was, heeft ze door de jaren heen veel kennissen en vrienden opgedaan. Ze bezocht ook gemeenteleden.
Mevr. Ria van Hulzen is 85 jaar geworden. De afscheidsdienst is op 10 januari om 12.00 uur in de Protestantse Noorderlichtgemeente te Zeist. De dienst is te volgen via https://youtu.be/Elh1NURhTeO.
We zullen haar in de dienst van 15 januari gedenken.

“Samen aan tafel” (voorheen Bijbels Koken) Donderdag 12 januari is het zover: Samen Aan Tafel in De Schakel. Een maaltijd van meerdere gangen, bedacht en gekookt door kundige gemeenteleden, omlijst met verhalen, gedichten en dergelijke, voor een bescheiden bedrag.
Aanvang maaltijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.
Wie aan wil schuiven, geve zich op bij Carla Betsema-Stark (06-40292163), Nannie de Haas-van Lenten (0222-312298) of Wil van Heerwaarden-Huisman (06-29054961).
Bij hen  kunt u ook aangeven of u gehaald wilt worden.

Agenda.  Maandag       9 januari, 19.45 uur: Cantorij in De Burght.
                Dinsdag      10 januari, 19.30 uur: Vergadering Kerkenraad in De Schakel.
                Woensdag   11 januari, 17.00 uur: Ringbijeenkomst Ring Noordkop in Middenmeer.
                Donderdag  12 januari, 17.30 uur: Samen aan Tafel in De Schakel.
                Zaterdag      14 januari, 14.00 – 16.00 uur: Oecumenisch Vredesgebed R.K.-kerk Den Burg.

Diaconiecollecte.
Vandaag is deze collecte bestemd voor St. Hulp Oost-Europa Texel. De nood is groot door de vluchtelingen uit Oekraïne, met liefde worden deze opgevangen in Moldavië en Roemenië, waar ook armoede heerst.
Volgende week is de diaconiecollecte  bestemd voor St. Kerken en Minima Texel.
U kunt uw gift altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie:
NL50 RABO 0137 195 761
, onder vermelding van het doel, waarvoor de gift bestemd is.

==============================

Zondag 1 januari 2023.
Nieuwjaarsdag.

Voorganger:   ds. M. Hazeleger. 
Ouderling  van dienst: mevr.  Meta Blommers.  
Organist:de heer Jan Kruithof.                     

Collectes:  1e rondgang: Diaconie.
                 2e rondgang: kerk.

Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag 25 december zijn, als groet van de gemeente, gegaan naar ds. Wikke Huizing in de Kogerstraat.

 Diaconiecollecte.
Vandaag is deze collecte bestemd voor de Diaconie.
Volgende week is deze collecte  bestemd voor de St. Hulp Oost-Europa Texel.
U kunt uw gift altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie:
NL50 RABO 0137 195 761
, onder vermelding van het doel, waarvoor de gift bestemd is.

Het team van de diaconie wenst u een goede jaarwisseling en  een gezond 2023.

            Alle goeds voor allen voor 2023!

==============================

Coronamaatregelen PG Den Burg
De kerkenraad neemt de ‘Handreiking voor kerken’ als uitgangspunt om kerkgangers te beschermen tegen coronabesmetting tijdens activiteiten. Naast handen wassen; hoest en nies in je elleboog, thuisblijven bij klachten en doe een test; zorg voor voldoende frisse lucht, haal een vaccin, booster- of herhaalprik. Basismaatregelen voor de kerken: stimuleer naleving basisregels hygiëne. Zorg voor goede ventilatie en maak het mogelijk diensten (en andere activiteiten) digitaal te volgen. Nu het aantal coronabesmettingen oploopt en we in fase 2 zitten komen daar extra maatregelen bij:

1. Een deel van de zitplaatsen reserveren we voor mensen die voldoende afstand willen houden.   
2. Loop zo min mogelijk rond. 
3. Maak gebruik van de handpompjes bij de ingang en toiletruimten. Mondkapjes mogen ook!
4. Houd bij koffie drinken afstand van elkaar.

Laten we het veilig houden en hopelijk voorkomen we dan maatregelen als stoppen met koffiedrinken, maximaal aantal kerkgangers, enz

                                                                 ***********************

OECUMENISCH VREDESGEBED

Extra daarbij is een oproep tot gebed voor de wereldvrede. Als wij als gelovigen daar niet voor bidden, wie moeten het dan doen??

Wist u dat er wereldwijd wel 28 gewapende conflicten zijn?
Een aantal mensen trekken zich deze verontrustende tijden aan en hebben nu het initiatief genomen om te gaan bidden voor de wereldvrede. Waarbij we aan God vragen om ons tot Zijn instrument te maken om vrede te bewerkstellen in het grote geheel maar ook in onze eigen leefomgeving.

Iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur bidden we in de Kleine Johannes in de R.K. kerk van Den Burg voor de vrede. We zijn hiermee begonnen op 3 december 2022.
Iedereen kan binnen lopen wanneer men wil. En meebidden en/of een kaarsje aansteken.
Op ieder halfuur zullen we gezamenlijk het Onze Vader en het Vredesgebed  van St. Fransiscus bidden. Tussendoor is er gelegenheid voor stil gebed.

 LOOPT GERUST BINNEN WANNEER U WIL EN BID OOK MEE VOOR DE WERELDVREDE !!!

Nu zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die eventueel een zaterdagmiddag (of een gedeelte van die zaterdagmiddag) de wacht op zich willen nemen. Veel meer dan zorgen dat er zich geen onvolkomendheden voordoen, het eventueel starten van een cd, opruimen van gebrande kaarsen is er niet te doen, naast natuurlijk het hardop bidden elk half uur.
Wilt u wel een keertje kerkwacht zijn op zaterdagmiddag?
Geef u dan snel op middels dit emailadres: rachelvroombarnard@gmail.com
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Het delen van dit schrijven wordt bijzonder op prijs gesteld!
Lieve groet, Rachel Vroom (initiatiefnemer) en Henny Hin (parochie-assistent)

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

==========================

  

     Achter in de kerkzaal van 'de Burght' staat altijd een

    bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

 

          Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.